ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen, met uitdrukkelijke uitsluiting van de (aankoop)voorwaarden van de klant. Zo er uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de (aankoop)voorwaarden van de klant of aan de bijzondere overeenkomst, blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.
   
 2. De vertegenwoordigers kunnen de NV CPE niet verbinden. De NV CPE zal slechts verbonden zijn na aanvaarding van de bestelling door haar afgevaardigde bestuurder of diens gevolmachtigde. Elke klant-opdrachtgever zal steeds hoofdelijk gehouden zijn tot het voldoen van alle verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
   
 3. a. De op de bestelbon vermelde technische gegevens (o.m. prijs en technische specificaties,…) hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.
  b. Het materieel wordt aangerekend aan de op de dag van de levering geldende prijzen. De prijzen van leveringen en werken door de NV CPE uitgevoerd zijn voor verhoging vatbaar indien tijdens de uitvoering van het order, de materialen, de grondstoffen, de lonen en andere bestanddelen die onze prijzen kunnen beïnvloeden, een stijging ondergaan. Het is uitdrukkelijk overeengekomen dat deze stijging onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals wisselkoersschommelingen van munten of andere, door de NV CPE te bewijzen, een evenredige verhoging van de bepaalde prijs met zich meebrengt, zelfs indien een voorschot werd gestort.
  c. Transportkosten worden meegedeeld onder voorbehoud van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de NV CPE en kunnen derhalve worden gewijzigd.
  d. Een vertraging op de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
   
 4. Het bedrag vermeld op de verkooporder is bindend naar de klant toe. Omwille van de opsplitsing van de verkooporders op facturen per werf/afleveradres, kunnen er echter afrondingsverschillen ontstaan in de subtotalen per werf/afleveradres. Deze afrondingsverschillen kunnen echter nooit aanleiding geven tot een prijswijziging en zullen geen invloed hebben op de prijs vermeld in de verkooporders.
   
 5. De levering, alsook de overgang van alle risico’s, geschiedt op het ogenblik dat de goederen het magazijn van de NV CPE verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de klant, ook wanneer franco wordt geleverd. De goederen dienen bij afhaling of bij levering onmiddellijk te worden gecontroleerd door de klant. Eventuele bevindingen dienen op de afleveringsnota te worden vermeld of uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk te worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de NV CPE bij gebreke waaraan de NV CPE elke klacht als niet ontvankelijk mag beschouwen en partijen het er over eens zijn dat het geleverde materiaal en de plaatsing ervan, niet met enig zichtbaar gebrek behept zijn.
   
 6. a. Een eventuele vordering, op grond van verborgen gebreken aan het materiaal, dient door de klant te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de NV CPE, zal de klant de schade concreet moeten bewijzen. Partijen zijn het erover eens dat de schade maximaal gelijk is aan de kostprijs van het geleverde materiaal, eventueel met het arbeidsloon nodig voor plaatsing. Geen andere gevolgschade van de klant of een derde komt in aanmerking voor vergoeding.
  b. De NV CPE heeft het recht, ingeval van gedeeltelijke levering, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden.
  c. Elke aansprakelijkheid van de NV CPE is in elk geval uitgesloten, wanneer schade zou worden veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
   
 7. Gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verbintenissen door de klant, geeft de NV CPE een recht op schadevergoeding van 30% van het corresponderend bedrag als vergoeding van onkosten en winstderving zonder dat de NV CPE het bewijs dient te leveren van de omvang en het bestaan van de schade. De NV CPE behoudt het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.
   
 8. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Conventionele compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   
 9. a. De goederen blijven eigendom van de NV CPE, tot de volledige betaling van de prijs.
  b. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenis uit te voeren, heeft de NV CPE het recht om de uitvoering van haar verbintenis op te schorten, of een bijkomende zekerheid te verlangen in afwachting van de voldoening van de openstaande hoofdsommen, intresten en kosten. Bij in gebreke blijven na een termijn van 15 dagen vanaf de opschorting, dan wel het verzoek tot bijkomende zekerheid, kan NV CPE de verbreking van de overeenkomst vorderen. Partijen komen overeen dat, zo de door de NV CPE geleverde goederen worden verder gefactureerd door de klant-medecontractant aan een derde-koper alvorens de klant-medecontractant de vordering van de verkoop heeft betaald, er een overdracht van de schuldvordering van de klant-medecontractant opzichtens de derde-koper tot stand komt als volgt: na kennisgeving hiervan door de NV CPE aan de derde-koper en overgedragen ten bedrage van de schuld van de klantmedecontractant opzichtens de NV CPE. De overdracht werkt terug tot op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.
   
 10. Bij laattijdige betaling is de klant, van rechtswege en zonder aanmaning, verwijlintresten overeenkomstig de bepalingen van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom, met een minimum van € 62. Tevens behoudt de NV CPE zich het recht voor om desgevallend vergoeding te vorderen van het volledig geleden nadeel. Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere, zelfs niet-vervallen facturen, en waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens en zonder verdere aanmaning opeisbaar zijn Protesten van facturen na 8 dagen na de factuurdatum zijn laattijdig. Voor elke factuur waarvan het bedrag (BTW inclusief) kleiner is dan € 25, wordt er € 7,50 bijgerekend voor administratieonkosten. Er worden principieel geen betalingen met wissels aanvaard. Zo dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, kan in geen enkel geval uit de aanvaarding van de wissels schuldvernieuwing worden afgeleid.
   
 11. a. De NV CPE kan enkel in rechte worden aangesproken voor de bevoegde rechtbank van de plaats waar zij haar maatschappelijke zetel heeft gevestigd.
  b. In alle andere gevallen van betwisting zijn de rechtbanken en de desgevallende afdelingen van het arrondissement waarin stad Genk gelegen is, bevoegd. Dit geldt tevens ingeval van aangenomen wissels.
   
 12. Op alle overeenkomsten en de geldende algemene voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. 
   
 13. Deze factuur werd gecedeerd aan en kan enkel bevrijdend betaald worden aan BNP Paribas Fortis Factor NV, Steenweg op Tielen 51, B-2300 Turnhout, tel +32 (0)14 405 411. Rekeningnummer IBAN BE96 2350 0353 9805 – BIC: GEBA BEBB BNP Paribas Fortis NV.