ALGEMENE VOORWAARDEN CPE NV

ART. 1 TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de in de offerte/bestelbon/webshop beschreven product(en) die CPE NV (hierna ‘CPE’) aan haar klanten (hierna ‘de klant’) verkoopt, tenzij anders overeengekomen.
1.2 De offerte/bestelbon is opgesteld in functie van de gegevens die de klant aan CPE op het ogenblik van de prijsaanvraag verstrekt heeft.
1.3 Door zijn bestelling of door aanvaarding van de offerte van CPE erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.  
1.4 Behoudens een door CPE behoorlijk schriftelijk aanvaarde bijzondere overeenkomst worden al de werken en leveringen geregeld door deze algemene voorwaarden.
1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen door een persoon gemachtigd om CPE te verbinden.
1.6 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee. Indien er sprake zou zijn van een nietige of ongeldige voorwaarde dient er een bepaling toegevoegd worden waarvan de bewoordingen in de mate van het mogelijke gelijkaardig zijn met de nietige of ongeldige voorwaarde en die rechtmatig, rechtsgeldig en afdwingbaar zijn.

ART. 2 OFFERTE/BESTELBON/WEBSHOP

2.1 Offertes/bestelbonnen/aanbiedingen op de webshop gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Indien er geen termijn wordt vermeld, dan geldt een termijn van 30 dagen.
2.2 Na de geldigheidstermijn van de offerte/bestelbon behoudt CPE zich het recht voor om de offerte te wijzigen.
2.3 Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens (zoals o.a. documentatie, algemene bedrijfsinformatie, foto’s, e.d.m.) geschiedt enkel ter inlichting en zonder verbintenis. De op de offerte/bestelbon/webshop vermelde technische gegevens (o.m. prijs en technische specificaties,…) hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

ART. 3 PRIJZEN

3.1 De prijs is, tenzij anders overeengekomen, deze zoals vermeld op de offerte/bestelbon/webshop. Prijsberekeningen zijn indicatief en niet-bindend. Omwille van de opsplitsing van de offerte/bestelbon op facturen per werf/afleveradres, kunnen er echter afrondingsverschillen ontstaan in de subtotalen per werf/afleveradres. Deze afrondingsverschillen kunnen echter nooit aanleiding geven tot een prijswijziging en zullen geen invloed hebben op de prijs vermeld in de offerte/bestelbon.
3.2 De door CPE genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief levering, vervoer en verzekeringen, en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
3.3 Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan één maand na het aangaan van de overeenkomst kunnen door CPE worden doorgerekend aan de klant.
3.4 Transportkosten worden meegedeeld onder voorbehoud van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van CPE en kunnen derhalve worden gewijzigd.
3.6 CPE behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen bij bestelling. De betaling van het voorschot dient plaats te vinden binnen de 7 dagen na ondertekening van de offerte/bestelbon.

ART. 4 EXTRA ONVOORZIENE KOSTEN

4.1 Elk verschil tussen de plans en de documenten in het bezit van CPE, die gediend hebben voor het opstellen van deze offerte/bestelbon/aannemingsovereenkomst en de toestand op het ogenblik van de levering, zal aanleiding geven tot prijsaanpassing en - verrekening.
4.2 Van onvoorziene kosten is sprake indien deze kosten zijn ontstaan meer dan één maand na het aangaan van de overeenkomst en deze kosten bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien.
4.3 CPE is gerechtigd om onvoorziene kosten, welke ontstaan door een niet aan CPE toe te rekenen oorzaak, door te rekenen aan de klant.
4.4 CPE is verplicht om de klant binnen de 7 werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen van de onvoorziene kosten.

ART. 5 ANNULATIE, OPSCHORTING EN INTREKKING VAN EEN BESTELLING OF EEN OPDRACHT

5.1 Elke annulering van een bestelling of een opdracht moet schriftelijk gebeuren, door middel van een aangetekend schrijven aan CPE. De opdracht wordt slechts geacht geannuleerd te zijn na schriftelijke aanvaarding ervan door de andere partij die gerechtigd is op vergoeding van de directe schade.
5.2 Indien de klant een bestelling of een opdracht, annuleert, tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt, is CPE gerechtigd tot een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de (rest) waarde van de opdracht (hetgeen door partijen wordt beschouwd als een correcte vergoeding van de vaste kosten en de winstderving) vermeerderd met de prijs van de reeds uitgevoerde werken en de factuurprijs van de reeds door CPE specifiek voor de geannuleerde opdracht bestelde materialen. CPE heeft tevens de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of haar hogere schade te bewijzen.
5.3 Een partij die verplicht is als eerste te presteren, is gerechtigd de nakoming van haar prestatie op te schorten wanneer er een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet of niet tijdig zal nakomen.

ART. 6 BETALING

6.1  De facturen van CPE zijn betaalbaar op de aangeduide vervaldata zoals vermeld op de facturen. Bij contante betaling dient de factuur uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum worden betaald.  Bij gebreke aan een aangeduide vervaldatum zijn de facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. De BTW, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant.
Deze factuur werd gecedeerd aan en kan enkel bevrijdend betaald worden aan BNP Paribas Fortis Factor NV, Steenweg op Tielen 51, B-2300 Turnhout, tel +32 (0)14 405 411. Rekeningnummer IBAN BE96 2350 0353 9805 – BIC: GEBA BEBB BNP Paribas Fortis NV.
6.2 CPE heeft het recht, ingeval van een gedeeltelijke levering, een factuur op te stellen voor het uitgevoerde gedeelte, waarbij de overeengekomen betalingstermijn in acht dient genomen te worden.
6.3 Het indienen van een klacht machtigt de klant niet de betalingen van een vervallen bedrag uit te stellen.
6.4 Iedere op de vervaldag laattijdige, onvolledige of niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten overeenkomstig de bepalingen van de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur en met een forfaitaire schadeloosstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR, zelfs wanneer de betalingstermijn zou verlengd zijn. Bij gebreke aan vermelding van een bijzondere vervaldag, wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.
6.5 Na ingebrekestelling is CPE eveneens gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en verwijlinteresten om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
6.6 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van 250,00 EUR.
6.7 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer de klant in verzuim is of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

ART. 7 TER BESCHIKKING GESTELDE DOCUMENTEN

Alle offertes, ramingen, ontwerpen, technische gegevens en/of publicaties door CPE verstrekt, blijven haar uitsluitende eigendom.  Zij mogen noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd, aan derden getoond of ter hand gesteld worden.

 
ART. 8 LEVERINGSTERMIJNEN

8.1 De door CPE opgegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend en geenszins bindend. De klant kan derhalve geen aanspraak maken op enige schadevergoeding bij het niet-naleven van de opgegeven leveringstermijn.
8.2 Indien de leveringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen, worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de consumptierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of gevolgen daarvan de levering onmogelijk maken of zouden maken. De overeengekomen leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging van de levering geeft de klant niet automatisch het recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De klant dient CPE in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen te gunnen na ingebrekestelling. Ingeval van niet-levering of laattijdige levering te wijten aan de niet-levering van de leveranciers en/of onderaannemer van CPE ziet de klant af van elk verhaal ten opzichte van CPE. Partijen beschouwen dit als een contractueel geval van overmacht.
8.3 De klant wijst de losplaats aan en staat er ten alle tijde voor in dat de losplaats normaal en veilig toegankelijk is. Enige schade bij gebrek aan conformiteit aan dit artikel is ten laste van de klant. De klant is tevens verantwoordelijk voor vertragingen bij het laden/lossen. Kosten wegens vertraging worden aan de klant doorgerekend.
8.4 Elke gebeurtenis, die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van CPE of die CPE dwingt tijdelijk of definitief de werken stil te leggen, zal als overmacht beschouwd worden. Partijen zullen in dergelijke gevallen alle redelijk inspanningen leveren, teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten. Ingeval de periode van noodsituatie of overmacht langer dan 3 maanden duurt, heeft elk van de partijen de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.
8.5 Aangezien de verbintenis van de klant in essentie een betalingsverbintenis uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

ART. 9 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT.

9.1 Indien de klant zich niet houdt aan de verplichtingen in de overeenkomst, behoudt CPE zich het recht voor de goederen niet te leveren en dit zonder voorafgaande verwittiging.
9.2 Wanneer de klant nalaat zijn verbintenis uit te voeren, heeft CPE het recht om de uitvoering van haar verbintenis op te schorten, of een bijkomende zekerheid te verlangen in afwachting van de voldoening van de openstaande hoofdsommen, intresten en kosten. Bij in gebreke blijven na een termijn van 15 dagen vanaf de opschorting, dan wel het verzoek tot bijkomende zekerheid, kan CPE de ontbinding van de overeenkomst vorderen. Partijen komen overeen dat, zo de door CPE geleverde goederen worden verder gefactureerd door de klant-medecontractant aan een derde-koper alvorens de klant-medecontractant de vordering van de verkoop heeft betaald, er een overdracht van de schuldvordering van de klant-medecontractant opzichtens de derde-koper tot stand komt als volgt: na kennisgeving hiervan door CPE aan de derde-koper en overgedragen ten bedrage van de schuld van de klantmedecontractant opzichtens CPE. De overdracht werkt terug tot op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.
9.3 Bij kennisname door CPE van ongunstige solvabiliteits- of handelsinlichtingen omtrent de klant, dan wel informatie betreffende een gerechtelijke uitvoering van een door de klant aangegane verbintenis, die het vertrouwen van CPE in de kredietwaardigheid van de klant ernstig schokken, en in elk geval indien de klant een beroep doet op ofwel collectieve schuldenregeling ofwel op de WCO ofwel failliet verklaard wordt, heeft CPE het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorten, totdat er behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waaraan CPE de overeenkomst kan annuleren, het reeds uitgevoerde gedeelte mag factureren, en gerechtigd is op de vergoeding voorzien in artikel 6.2 op het niet uitgevoerde gedeelte.

ART. 10 EIGENDOMSOVERDRACHT EN OVERDRACHT VAN RISICO

10.1 De eigendomsoverdracht gebeurt bij de integrale betaling van de geleverde goederen en materialen.
10.2 Alle goederen blijven eigendom van CPE zolang de volledige verkoopsom, interesten en kosten inclusief, niet is betaald. De klant verbindt er zich toe de geleverde goederen niet uit handen te geven en er niet over te beschikken (verhuren, uitlenen,…) zolang de verkoopsom niet is voldaan. De geleverde goederen blijven roerend van aard tot op datum van integrale betaling en kunnen door CPE worden weggehaald ingeval van betalingsachterstal of collectieve schuldenregeling, zelfs wanneer ze geïncorporeerd zijn door de klant.
10.3 De overdracht van het risico vindt plaats op het ogenblik dat de goederen het magazijn van CPE verlaten. De goederen worden vervoerd op risico en op kosten van de klant, ook wanneer franco wordt geleverd.

ART. 11 ONTBINDING

Indien één van de partijen in gebreke blijft nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
•In staat van faillissement geraakt
•In geval van collectieve schuldenregeling
•Uitstel van betaling of W.C.O. aanvraagt
•Bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de klant

ART. 12 KLAAGTERMIJN EN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 CPE is niet aansprakelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijk fout van eender welke persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden.
12.2 De klant dient het geleverde goed onmiddellijk na levering controleren op eventuele afwijkingen van wat overeengekomen werd. Indien de klant meent dat er sprake is van zichtbare gebreken, dient deze onverwijld CPE hiervan op de hoogte stellen door dit te vermelden op de leveringsbon.
12.3 Eventuele klachten dienen schriftelijk en per aangetekende zending aan CPE gericht worden binnen 5 dagen na de leveringsdatum en/of na ontvangst van de leveringsbon. Na het verstrijken van deze termijn gelden de geleverde goederen als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de klant aanvaard.
12.4 De aanvaarding van de factuur ontslaat CPE in ieder geval van elke aansprakelijkheid voor zichtbare gebreken. De ingebruikname of verwerking, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken.
12.5 Een klacht met betrekking tot verborgen gebreken van de geleverde goederen dient door de klant per aangetekend schrijven gemeld worden aan CPE binnen 8 dagen volgend op de dag waarop de klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Een rechtsvordering met betrekking tot verborgen gebreken in het geleverde goed dient door de klant te worden ingesteld binnen een termijn van twee maanden volgend op de melding ervan overeenkomstig deze bepaling. Indien de klacht zowel bij zichtbare als verborgen gebreken gegrond is, heeft CPE naar keuze het recht om (i) de gebrekkige of niet-conforme goederen te vervangen, (ii) de gebrekkige of niet conforme goederen te herstellen of aan te passen, (iii) de overeenkomst te ontbinden en de gebrekkige of niet-conforme goederen terug te nemen. Indien CPE goederen van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van CPE beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van CPE jegens CPE aansprakelijk is. Behoudens in geval van bedrog, is de aansprakelijkheid van CPE in elk geval beperkt tot de gefactureerde en betaalde waarde van het door gebrek aangetaste geleverde goed, met uitsluiting van enig recht van de klant op terugbetaling van de prijs. De klant heeft geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.
12.6 De klant dient zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen CPE nodig acht, zoals inspectie van de leveringen door of vanwege de klant, om de gegrondheid van de klacht na te gaan.

ART. 13  TOEPASSELIJKE RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.